CentOS – manually installed python with Postgresql lib(psycopg2)